İnegöl Belediyesinden Eğitim yardımı veya Burs alabilir miyim?

Belediye Başkanlığımız tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine doğrudan burs verilmesine imkan sağlayan uygulama, Anayasa Mahkemesinin 10 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan gerekçeli kararıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu nedenle ve Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, 2009-2010 Eğitim - Öğretim döneminden itibaren, Belediye Başkanlığımız tarafından yüksek öğrenim öğrencilerine eğitim bursu ödenmesi anayasa mahkemesi kararına istinaden verilememektedir.
Yüksek öğrenim öğrencilerine duyurulur. 

Umuteli Sosyal Yardım Merkezine nasıl Başvurabilirim.?

Belediyemiz mekez binası giriş katında yer alan  Hizmet Masası tarafından Umuteli yardım merkezimize başvurular alınmaktadır.

Satın alınan bina, arsa ve araziden dolayı emlak vergisi mükellefiyeti ne zaman başlar?

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 33/6’ncı maddesinde, bir bina veya arazinin taksim veya ifraz edilmesi veya mükellefinin değişmesinin vergi değerini tadil eden sebep olduğu belirtilmiş, 9/a ve 19/a maddelerinde de bina ve arazi vergisi mükellefiyetinin, 33’üncü maddenin (1) ila (7) numaralı fıkralarında yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin vuku bulduğu tarihi takip eden bütçe yılından itibaren başlayacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Kanunun 23/(b) maddesinde, bu Kanunun 33’üncü maddesinde (8 numaralı fıkra hariç) yazılı vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde değişikliğin vuku bulduğu bütçe yılı içinde, değişiklik bütçe yılının son üç ayı içinde vuku bulduğu takdirde bildirim, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren üç ay içinde emlakın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye bildirim verilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bu hükümler uyarınca satın alınan bina, arsa veya arazi için satın alan tarafından satın alındığı yıl sonuna kadar, taşınmaz bütçe yılının son üç ayı içinde satın alınmışsa satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde taşınmazın bulunduğu yerdeki ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi verilmesi, emlak vergisi mükellefiyetinin ise satın alma tarihini takip eden bütçe yılından itibaren başlaması gerekmektedir. Örneğin, taşınmaz 26.07.2005 tarihinde satın alınmış ise 31.12.2005 tarihine kadar, 16.11.2004 tarihinde satın alınmış ise satın alma tarihinden itibaren üç ay içinde satın alan tarafından ilgili belediyeye emlak vergisi bildirimi verilmesi, her iki durumda da emlak vergisi mükellefiyetinin 2005 yılından itibaren başlaması gerekir.

Emlak vergisine ait bildirimi süresinde vermeyen mükellef adına hangi cezalar kesilir?

Emlak vergisi bildirimini süresinde vermeyen mükellefler adına vergi idarece tarh edilir ve mükellefiyetin başladığı yıl için vergi ziyaı cezası ile ikinci derece usulsüzlük cezasından miktar itibariyle fazla olanı, diğer yıllar için ise sadece vergi ziyaı cezası kesilir. Örneğin, 2003 yılında satın aldığı taşınmaza ait emlak vergisi bildirimini 2005 yılının 7 nci ayında veren mükellef adına mükellefiyetin başladığı yıl olan 2004 yılı için bu yıla ait ikinci derece 

Muhtaç Asker Aileleri maaş yardımı alabilme şartları - başvuru belgeleri nelerdir?

Asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki 4109 Sayılı Kanun gereğince gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri hazırlayan asker ailelerine Belediyeler gerekli yardımı yapmaktadır. 4109 Sayılı Kanunun madde 7ye göre yardım yapabilmek için;

1) Yardım isteyeceklerin askerin eşi olması, asker evli değilse babası, babası ölü veya ayrı ise annesi başvurmalı

2) Yardım isteyeceklerin iaşesi er tarafından temin edilmekte bulunması

3) Mahalli rayice nazaran idare ve ihtiyaçlarını temin edecek ne kendilerinin, ne de askere gidenin geçim vasıta ve olanakları bulunmamak şarttır.

4) Yardım İsteyecek Kişilerin İnegöl Belediyesi sınırları içerisinde son 6 ay içerisinde oturması gerekmektedir

5) Başvuranın eşi olması durumunda vukuatlı nüfus kayıt örneği

6) Asker eşinin kendi ailesi yada askerin ailesinin yanında ikamet etmesi durumunda Aile reislerinin de vukuatlı nüfus kayıt örnekleri

7) Varsa Öğrenim gören çocukların öğrenci belgeleri

8) Askerin annesi ve babası boşanmış ise boşanma kararlarının fotokopisi

9) Asker ve eşi adlarına herhangi bir gelir yoksa erin eşi herhangi özel veya sosyal kuruluşta çalışmıyor ise müracaat edebilir.

10) Askerin babası veya annesi herhangi bir kuruluşta çalışmaması ve emekli maaşı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) almaması gerekmektedir.

11) İnegöl Belediyesi Hizmet Masasının vereceği formlar doldurularak Askerlik Şubesine ve ilgili daire onaylatılması gerekmektedir.

12) Bu belgeler tamamlandıktan sonra yazı işlerine (İnegöl Belediyesi merkez binası) teslim edilmesi gerekmektedir.

13) Bilgilerin doğruluğu Belediyemiz tarafından ilgili kurumlardan resen araştırılacaktır.Yanlış bilgi ve evrak verenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

NOT:Bu şartlardan herhangi birine veya bir kaçına haiz olmayanlara yardım yapılmaz

e-Belediye üyesi olmak için nereye ve ne ile baş vurmalıyım?

Kimlik kartı bilgilerinizle birlikte İnegöl Belediyesi Ek-Hizmet Binasında(Belediye Çarşısı 3.kat ) yer alan Sicil Büromuza baş vurarak e-Belediye üyesi şifresi alarak üye olabilirsiniz. 

e-Belediyecilik nedir?

e-Belediyecilik yani Interaktif Belediyecilik, belediyenin vatandaşa verdiği hizmetleri aynı zamanda on-line olarak da sunmasıdır. Belediyenin web sitesine giren vatandaşın, belediye hakkında istediği bilgiye ulaşması, verilen kararları görmesi, belediyede gerçekleştireceği işlemleri yapması, öneri, istek ve şikayetlerini iletmesidir.

Belediyelerin kentliye daha kaliteli, hızlı ve sürekli hizmet sunması, bilgilendirmesi ve kentlinin belediyelerdeki karar süreçlerine katılımını sağlayan çağdaş uygulamalar bütünüdür. Daha öz bir ifade ile yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik somut bir uygulamadır, yeni bir demokrasi anlayışıdır.

Umuma Açık işyerleri açmak için istenen belgeler?

Umuma Açık işyerleri açmak için istenen belgeler?

a) Resim

b) Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlüğünden)

c) İkametgah Belgesi (Karakol Tasdikli)

d) Sağlık Raporu (Sağlık Ocağından)

e) Portör Muayenesi (Sağlık Grup Başkanlığından)

f) Adli Sicil Belgesi

g) Esnaf veya Ticaret Odası Sicil Kaydı

h) Dernek Faaliyet Belgesi

i) Bağ-Kur Kayıt Kartı/Karne Fotokopisi

j) Yangın Raporu/Yangın Tüpü Faturası

Gıda sicili için gereken evraklar nelerdir?

GIDA SİCİLİ İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

1. Dilekçe

2. Gayri sıhhi Müessese Ruhsatı (noter onaylı)

3. Kapasite Raporu (noter onaylı veya aslı)

4. İş Akış Şeması

5. Personel Sayısı/Niteliği Hakkında Bilgi

6. Sorumlu Yönetici Sözleşmesi (noter onaylı) ve Diploma Örneği (noter onaylı)

7. (Bağlı bulunduğu meslek odasından Sorumlu Yöneticilik Belgesi)

8. Bağlı olduğu meslek odasından üyelik veya Faaliyet Belgesi

9. Şirket ise; şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter

onaylı sureti

10. İmza Sirküleri

11. Faaliyet Konusu ve Ürün/Ürün Gruplandırılması

NOT: Hazırlanan evraklar kaşeli ve imzalı olacaktır.

Sıhhi ve Gayri sıhhi işyeri açmak için istenen belgeler nelerdir?

Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müessese açmak için istenen belgeler.


1. Oturma Ruhsatı yada Tapu

2. Esnaf veya Ticaret Odası

3. Sicil Tasdiknamesi

4. Dernek Faaliyet Belgesi

5. Ustalık Belgesi

6. Bağ-Kur vb.Karne Fotokopisi

7. Belediye Yazıları (Ekte)

8. Kira Sözleşmesi

9. Yangın Tüpü Faturası

10. Şirket Sözleşmesi

11. İkametgah Senedi

12. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

13. 2 Resim

14. Vergi Levhası Fotokopisi

15. Hizmet Yeterlilik Belgesi

16. Bağlı Olduğu Kuruluştan Belge

17. İş Akış Şeması

18. Kapasite Raporu

19. Yerleşim Planı

20. Yer Krokisi

21. Portör Muayenesi

22. Sağlık Raporu

İnegöl Belediyesi Huzurevinde kalmak için gerekli şartlar nelerdir?

HUZUREVİNE KABÜL EDİLECEK YAŞLILARDA ARANACAK

NİTELİKLER

1 . Şehrimiz nüfusuna kayıtlı olmak veya yerleşmek kastıyla en az 6 aydan beri

Belediyemiz sınırları içinde oturmuş olmak.

2 . Bakıma muhtaç,hayatta kendisine bakacak yakını bulunmayan olmak.

3 . Hayatta kendisine kimsesi bulunduğu halde yakınlarından gerekli şefkat

ve ihtimamı görememek.

4 . Menkul ve gayri menkul malı bulunduğu halde kendisine bakacak kimsesi

olmayanlardan mal ve mülkünü bunların gelirini belediyemize hibe etmek

suretiyle Huzurevine kabulünü talep etmek.

5 . Sosyal güvenlik kuruluşlarından aldığı emekli maaşı karşılığında Huzurevi-

ne kabulünü talep etmek.

6 . Beden fonksiyonlarında kendi ihtiyacını karşılamasına engel olacak sakatlığı

ve hastalığı bulunmamak.

7 . Ruhsal sağlığı yerinde olmak,psikolojik sorunu bulunmamak.

8. Bulaşıcı ve sürekli tedaviyi gerektiren hastalıklara sahip bulunmamak.

9. Uyuşturucu madde ve alkol kullanmamak.

10.Altmış yaşından genç olmamak

YAŞLILARDAN İSTENECEK BELGELER

Dilekçe

1. Sağlık kurulu raporu-(devlet hastahanesinden)

2. Nüfus kayıt örneği

3. İkametgah

HUZUREVİ MÜDÜRLÜĞÜ TELEFON NO : 713 5904

Nikah işlemleri için hangi belgeler gerekiyor?

NİKAH İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Sağlık raporu(Aile Hekimi)

2) Bay ve bayanın kimlik fotokopileri

3) 3 adet fotoğraf

Geniş Bilgi: (0224) 715 23 05 -190

İçkili ve İçkisiz İşyerleri için gerekli belgeler nelerdir?

İÇKİSİZ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

a) GERÇEK KİŞİ VEYA ORTAKLARI BAKIMINDAN

1 - Nüfus cüzdan örneği,

2 - İkametgah Belgesi

3 - Bulaşıcı hastalık olmadığına dair resmi hekimden alınacak sağlık raporu

4 - Adli sicil belgesi

5 - 8 Ad.renkli fotoğraf (3 adet ruhsata-1 adet kayıt defterine - 4 adet Emniyet Müdürlüğüne)

b) İŞYERİ BAKIMINDAN

İşyeri kiralıksa noter tasdikli kira kontratı

Tasdikli tapu senedi veya yapı kullanım izni

Yönetim planında aksine bir hüküm yok ise tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alınmış kara tutanağı

Tapuda işyeri olarak görünen yerler için ise kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı kara tutanağı

Esnaf veya Tic. Odası Sicil Tasdiknamesi

Bağ-kur Kayıt/Karne Fotokopisi

Belediyeden alınacak matbu evrak birimlere onaylatılacak

Yangın raporu/tüpün faturası

8 YTL’lik (8 000 000 TL ) damga pulu başvuru formuna eklenir Matbu evraktır.Belediyemizden alınacaktır.

c) ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKU TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN

Kuruluş ilanı,

Açılması istenen yer için,yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla veriliş yetki belgesi

Açılması istenen yeri işletecek olan mesul müdürü için,yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve yukarıda ( a ) bendinde istenen belgeler

İÇKİLİ İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN GEREKEN BELGELER

a) GERÇEK KİŞİ VEYA ORTAKLARI BAKIMINDAN

Nüfus cüzdan örneği,

İkametgah Belgesi

Bulaşıcı hastalık olmadığına dair resmi hekimden alınacak sağlık raporu

Adli sicil belgesi

8 Ad.renkli fotoğraf

b) İŞYERİ BAKIMINDAN

İşyeri kiralıksa noter tasdikli kira kontratı

Tastikli tapu senedi veya yapı kullanım izni

Yönetim planında aksine bir hüküm yok ise tapuda mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile alınmış kara tutanağı

Tapuda işyeri olarak görünen yerler için ise kat maliklerinin oy çokluğu ile alacağı kara tutanağı

c) ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKU TÜZEL KİŞİLER BAKIMINDAN

Kuruluş ilanı,

Açılması istenen yer için,yönetim kurulu karar tutanağı ve yetkili temsilciye yönetim kurulu kararıyla veriliş yetki belgesi

Açılması istenen yeri işletecek olan mesul müdürü için,yönetim kurulu kararının tasdikli sureti ve yukarıda ( a ) bendinde istenen belgeler.

d) Lokal,kamp ve dinlenme evleri için ,başvuru yapan kuruluşun kendi mevzuatında ön gördüğü belgeler ,kuruluş mevzuatında açılma usulleri gösterilmemiş ise (c) bendindeki belgeler.

Başvuru sırasında sunulan belgelerin son altı ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir.Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz

eksiklerini tamamlamaları için 30 gün süre verilir.Bu süre içinde tamamlanmaz ise başvuru işlemden kaldırılır

İçkili yerlerin devri halinde yeni işletmeci şahıs hakkında yapılacak tahkikatta tapu kayıtlarında herhangi bir değişiklik olup olmadığı ve kira kontratının usulüne göre yapılıp yapılmadığı incelenir.Devir işlemlerinde devralmak isteyen kişinin başvurusu sonuçlanana kadar işletme sorumluluğu ruhsat sahibinde bulunmaktadır.

Belediyelere ait binaların kiralanması belediye tüzelkişiliğine bağlı bir iktisadi işletme oluşturur mu?

Kurumlar Vergisi Kanununun 1’nci maddesinin (C) fıkrasıyla iktisadi kamu müesseseleri kurumlar vergisi mükellefleri arasında sayılmıştır. Kanunun 4’üncü maddesinde ise; “Devlete, özel idarelere, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve müesseselerine ait ve tabi olup faaliyetleri devamlı bulunan ve birinci maddenin (A) ve (B) işaretli bentleri haricinde kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler iktisadi kamu müesseseleridir.” denilmektedir. Bunların kazanç gayesi gütmemeleri, faaliyetin kanunla tevdi edilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tahsis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının mükellefiyetlerine tesir etmeyeceği hükme bağlanmıştır. Kiralama faaliyeti münferit ve Belediye tüzelkişiliğine bağlı bir iktisadi işletme oluşturacak nitelik ve ölçüde değilse söz konusu faaliyet için Kurumlar Vergisi Kanununun 1/C ve 4’üncü maddeleri gereğince kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesisine gerek yoktur.

Emlak vergisi ne zaman ve nereye ödenir?

İnegöl belediyesi Ek-Hizmet binasında tahsilat servisine ödenir.Ödeme tarihleri: Emlak Vergisi Tahakkukları 2 Taksit şeklindedir. Son Ödeme zamanları 1. Taksit ; 31 / 05 / 200…., 2. Taksit ; 30 / 11 / 200….’ Tarihlerine kadardır.